پوستر فیلم  آن سفر کرده

آن سفر کرده

محصولایران
فیلم «آن سفر کرده» درباره رحمان است كه با پدر پیر افلیجش، باباحمزه، در روستا زندگی می كند. او دو فرزند دارد. سیف الله و حجت. حجت به شهر مهاجرت كرده و در كارخانه ای مشغول كار است. رحمان كه در گاوداری ارباب روستا كار می كرده، به توصیه پدرش در زمین مزروعیشان مشغول كشت و كار می شود.
احمد نیک آذر
احمد نیک آذر
سیاوش شاکری