پوستر فیلم  کینه

کینه

محصولترکیه
فیلم «کینه» درباره یک افسر ارشد است که پس از ارتقای رتبه درگیر یک پرونده کینه جویانه و مرگبار می شود. او باید تلاش کند که در این پرونده از جان اطرافیان خود محافظت کند.
Turkan Derya
Necati Akpinar
Yilmaz Erdogan
Ahmet Kenan Bilgic