پوستر فیلم  مکانیزم

مکانیزم

محصولبرزیل
سریال «مکانیزم» که بر اساس واقعیات ساخته شده به بررسی فساد و رانت در دستگاه های دولتی و خصوصی در شرکت های نفتی و ساختمانی برزیل می پردازد.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر