پوستر فیلم  روز سوم

روز سوم

محصولایران
فیلم «روز سوم» درباره یک مرد جوان خرمشهری است که در سال ۱۳۵۹ برای این‌ که خواهرش به‌ دست عراقی‌ ها نیفتد چاله‌ ای در باغچه خانه‌ شان حفر و او را در این چاله پنهان می‌ کند تا به طور موقت از گزند عراقی‌ ها که خانه را محاصره کرده‌ اند در امان بماند. حالا باید بازگردد و خواهر خود را نجات داده و به جای امنی پناه دهد.