پوستر فیلم  تنها ما می جنگیم

تنها ما می جنگیم

محصولآمریکا
فیلم «تنها ما می جنگیم» روایت یک گروه کوچک سربازان آمریکایی است که برای مأموریتی خطیر عازم خطوط دشمن می شوند. هدف آن ها این است که یک یگان آلمانی را که قصدش شکستن خط دفاعی «متفقین» است، متوقف کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Justin Lee
Justin Lee
Jared Forman
Michael Tang