پوستر فیلم  تمام رخ

تمام رخ

محصولایران
سریال «تمام رخ» با محوریت ترورسیم سیاسی، اقتصادی، زندگی کسانی را به تصویر می‌کشد، که شخصیت متزلزلی دارند. و طمع پول زیاد و فقدان محبت و عشق در خانواده، سبب می‌ شود تن به خیانت و حتی وطن‌ فروشی دهند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
محمود معظمی
ابوالفضل صفری