پوستر فیلم  شیر سنگی

شیر سنگی

محصولایران
فیلم «شیر سنگی» درباره «علی یار»، ایلاتی رنجیده از فرمان اسکان عشایر است که بخاطر دستگیری یکی از افراد ایلش به اتهام قتل یک انگلیسی، در برابر عوامل حکومتی قرار می گیرد. حکومت که سریعا خواستار قاتل انگلیسی است.