پوستر فیلم  عطش

عطش

محصولایران
فیلم «عطش» درباره فردی به نام «نادر» است که تاره از زندان آزاد شده و برای اجرای نقشه دزدی «منوچهر خان»، دو نفر خبره در امر باز کردن گاو صندوق را پیدا می کند. این گروه سه نفری نقشه خود را را با مهارت اجرا می‌ کنند اما بین هم اختلافاتی دارند.