پوستر فیلم  نیاز

نیاز

محصولایران
مینی سریال «نیاز» داستان آشنایی دو جوان به نام های «پیمان» و «کمند» در خارج از کشور است که همان جا با هم ازدواج می کنند. مادر «پیمان» برای اولین بار «کمند» را پس از بازگشت به وطن می بیند. پس از این آشنایی اتفاقاتی رخ می دهد که در هر قسمت شاهد آن خواهیم بود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر