پوستر فیلم  هیچ کس

هیچ کس

محصولآمریکا
فیلم «هیچ کس» داستان «هاچ منسل» مردی به ظاهر معمولی است. او و خانواده اش سال هاست که دیگر خیلی صمیمی نیستند. یک شب سارقین به خانه او می روند و با تهدید اسلحه از آن ها پول درخواست می کنند، اما او هیچ گونه دفاع و تهاجمی نشان نمی دهد. این حادثه باعث می شود که «بلیک» از پدرش فاصله بیشتری بگیرد. پس از این واقعه آتش اختلال روانی درون «هاچ» شعله ور می شود و او برای گرفتن انتقام یکی از مهارت های مرگبارش را به کار می گیرد، اما این کار او خانواده اش را در معرض خطر بزرگ تری قرار می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Ilya Naishuller
Braden AftergoodDavid Leitch
Derek Kolstad
David Buckley
Evan SchiffWilliam Yeh