پوستر فیلم  افق

افق

محصولایران
فیلم «افق» درباره «نصرت» و «احمد» دو غواص اطلاعات است. در یک ماموریت «احمد» مفقود می‌ شود، در حالی که همسرش در بیمارستان اهری منتظر بازگشت او است. این فیلم نگاهی دارد به روابط و روحیات افراد که مستقیما در ارتباط با جنگ است.