پوستر فیلم  توجیه

توجیه

محصولایران
فیلم «توجیه» که در دوران حکومت پهلوی «نیکسون» رئیس جمهور وقت آمریکا قصد سفر به ایران را دارد و یک گروه مخالف رژیم نیزقصد دارند بمبی را به نشانه مخالفت با آمدن نیسکون در یک اداره منفجر کنند. اما یک عضو مسلمان گروه با این حرکت مخالفت می کند.