پوستر فیلم  نازلی

نازلی

محصولایران
فیلم «نازلی» روایت شیرینی از یک روستای دلگرم و سنت پذیر است و عشق دیرینه و کهنه ای که به علت اتفاقاتی، دوباره نو و تکرار می شود را، بیان می کند. با برگشت «نازلی» به خانه باغ پدری اش، دوباره دست خوش تازه کردن عشق قدیمی اش و اتفاقاتی نو می شود.