پوستر فیلم  پهلوان هرگز نمی میرد

پهلوان هرگز نمی میرد

محصولایران
فیلم «پهلوان هرگز نمی میرد» داستان جوانی است که عاشق رشته کشتی است. او برای تصاحب دوبنده تیم ملی، تلاش بسیاری می‌ کند ولی در آستانه دریافت آن وارد حاشیه هایی می شود.
مسعود رشیدی
محمد کریمی