پوستر فیلم  سفر به شرق

سفر به شرق

محصولایران
فیلم «سفر به شرق» پسر نوجوانی به نام «پویا» که مدعی ساخت یک سفال زیبا شده و در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش رتبه اول را بدست آورده است. اینک به مسابقات کشوری دعوت می شود تا در حضور هیأت داوران همان سفال را بسازد.