پوستر فیلم  ملک سلیمان

ملک سلیمان

محصولایران
فیلم «ملک سلیمان» داستان «سلیمان نبی» را روایت می کند. خداوند به وسیله نشانه‌ هایی به «سلیمان نبی» نشان می‌ دهد که باید از شرایط سختی عبور کند اما سلیمان برای عبور از این شرایط باید با جهان اجنه و شیاطین مقابله کند.
شهریار بحرانی
مجتبی فرآورده
Kwong Wing Chan