پوستر فیلم  بدون اتصال

بدون اتصال

محصولروسیه
فیلم کوتاه «بدون اتصال» یا «لامپ و گل» داستان چراغ فرسوده تیربرقی است که در سرمای سوزان زمستان در جریان امید به زندگی، گل تازه ای روییده می شود.
Alisa Mikhaylova
Alyssa Focus