سرو زیر آب
بستن
پوستر فیلم  سرو زیر آب

سرو زیر آب

محصولایران
در فیلم «سرو زیر آب» شهدای گمنام اقلیت مذهبی و اتفاقاتی که در معراج شهدا و نورد لوله اهواز افتاده است، می‌پردازد.