پوستر فیلم  خوشبختی

خوشبختی

محصولفرانسه
فیلم «خوشبختی» داستان زندگی یک زوج به نام «تیم» و «کلوئه» است که دیدگاه متفاوتی درباره خوشبختی دارند. با تمام شدن تابستان، پسرشان برای رفتن به مدرسه آماده می شود. اکنون آن‌ ها تلاش می کنند به قولی که به پسرشان داده ‌اند عمل کنند.
Bruno Merle
Bruno NahonCaroline Nataf
Bruno Merle
Pygnmy Johnson