پوستر فیلم  آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات

آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات

محصولآمریکا
مستند «آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات» داستان «هیلاری کلینتون» نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا است که زندگی او را در حزب دموکرات، در زمان «اندرو جکسون» مورد بررسی قرار می دهد. دسوزا قصد دارد در این مستند فعالیت و رسوایی های «هیلاری کلینتون» و عواملی که باعث شد او رای نیاورد را بررسی کند.
Gerald R. Molen
Stephen Limbaugh