سه ماهی
بستن
پوستر فیلم  سه ماهی

سه ماهی

محصولایران
فیلم «سه ماهی» داستان زنی به نام «الهام» است که مبتلا به عارضه مغزی است و او در پذیرش یا عدم پذیرش عمل جراحی مردد است.
حمیدرضا قربانی
سید محمود رضوی
ستار اورکی
مریم نراقی