پوستر فیلم  گارد ویژه

گارد ویژه

محصولایران
فیلم «گارد ویژه» درباره رژیم بعث عراق است که در جریان جنگ با ایران قصد دارد، اثر یک نوع گاز شیمیایی جدید را که به منظور دفع آفات گیاهی ساخته شده بر روی تعدادی از عراقی ها امتحان کند.