پوستر فیلم  یک روز بخصوص

یک روز بخصوص

محصولایران
فیلم «یک روز بخصوص» داستان یک انتخاب است. «حامد» باید براى عمل قلب خواهرش تصمیمی بگیرد كه در آینده مسیرهاى متفاوتى را پیش روى او قرار مى دهد.