پوستر فیلم  تنها یک پدر

تنها یک پدر

محصولاسپانیا
فیلم «تنها یک پدر» درباره پدر یک خانواده پرجمعیت است. بعد از آن که مادر این خانواده به یک مسافرت می رود تمام مسئولیت نگهداری از فرزندان و خانواده بر دوش پدر می افتد که باعث زیر و رو شدن زندگی او می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Santiago Segura
Mariano Vera
Roque Baños
Fran Amaro