وقت چیدن گردوها
بستن
پوستر فیلم  وقت چیدن گردوها

وقت چیدن گردوها

محصولایران
فیلم «وقت چیدن گردوها» داستان روحانی جوانی است که برای تصفیه نفس و دوره کردن درس هایش در جوار مرقد یکی از عارفان زندگی می گزیند. در آن جا متوجه بعضی اعمال خلاف متولی مرقد می شود و در می یابد که او این منصب را غصب کرده است و از همین روی درگیری این روحانی با متولی آغاز می شود که این امر مشکلاتی را برای روحانی در پی دارد.