پوستر فیلم  تلقین

تلقین

فیلم «تلقین» یا «سرآغاز» داستان گروهی به سردستگی «دام کاب» است که می توانند در خواب وارد ضمیر ناخودآگاه افراد شده و اطلاعات مهمی را بدون آن که شخص متوجه شود از او بدزدند. این گروه حالا ماموریت جدیدی دارد، این بار آن ها باید بتوانند ایده خاصی را به ناخودآگاه یک کارخانه دار معروف تلقین کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Christopher Nolan
Christopher Nolan
Hans Zimmer
Lee Smith