پوستر فیلم  او منفی

او منفی

محصولایران
فیلم «او منفی» دو داستان موازی است. در داستان اول زنی مجروح در یکی از شهرهای جنوب که توسط دشمن بمباران شده، برای زنده ماندن احتیاج به خون او منفی دارد و در داستان دوم برادر رزمنده ای برای بهبودی برادرش به صید ماهی می رود.