پوستر فیلم  کنی و گربه

کنی و گربه

محصولآلمان
انیمیشن «کنی و گربه» درباره دختری به نام کنی است. گربه کنی به علت ممنوع بودن حیوانات در اردو، دور از چشم کنی و به طور پنهانی با او به اردو می رود اما این تازه شروع اتفاقات جدید در اردو است.