فصل نرگس
بستن
پوستر فیلم  فصل نرگس

فصل نرگس

محصولایران
فیلم «فصل نرگس» با نگاهی انسان ‌دوستانه، قصه ای امید بخش را از جنوبی ‌ترین نقطه تا شمالی ‌ترین منطقه پایتخت به شيوه اي متفاوت به تصوير كشيده است.