بادیگارد
بستن
پوستر فیلم  بادیگارد

بادیگارد

محصولایران
فیلم «بادیگارد» درباره محافظی به نام «حیدر» است که از جان یکی از شخصیت های مهم نظام محافظت می کند. او بر اساس حوادثی دچار شک و تردید می شود و همین امر باعث اقداماتی از جانبش می شود.