پوستر فیلم  ما همه گناهکاریم

ما همه گناهکاریم

محصولایران
فیلم «ما همه گناهکاریم» داستان زندگی فردی به نام «فرهاد» است که برای درمان دخترش به پول زیادی احتیاج دارد و حاضر است برای تهیه این پول هر چیزی را بفروشد.
حسن ناظر
پیمان عباسی
حسن ناظر