پوستر فیلم  #خانه

#خانه

محصولهند
فیلم «#خانه» درباره فردی به نام «الیور توئیست» (ایندرانس) است. او می‌ خواهد با فناوری آشنا باشد تا بتواند همراه بهتری برای دو پسرش گردد برای این منظور زمان بیشتری را صرف تلفن‌ هایشان می‌ کند.
Rojin Thomas
Vijay Babu
Rojin Thomas
Rahul Subrahmanian
Prejish Prakash