پوستر فیلم  خدا نزدیک است

خدا نزدیک است

محصولایران
فیلم «خدا نزدیک است» داستان آقا «رضا» که با موتور مسافرکشی می‌ کنه. او در نگاه اهالی شیرین عقل است، لیکن در باطن جوانی با عاطفه و مهربان و برخوردار از سلامت کامل ذهنی است. در نزدیکی محل زندگی رضا، روستای کوچکی است که بخشی از جاده آن در مسیر سیل ویران شده است. اهالی برای تردد به آنجا ناچارند با موتورهای مسافرکش و از راه جنگلی عبور کنند همین باعث ایجاد اتفاقات جالبی برای رضا میشه.
علی وزیریان
جواد نوروزبیگی
علی وزیریان
حسن حسن دوست