پوستر فیلم  دختر شیرین

دختر شیرین

محصولآمریکا
فیلم «دختر شیرین» داستان مردی است که بعد از فوت همسرش با خودش عهد می بندد تا از دخترش محافظت کند و از کسانی که باعث از دست دادن همسرش شده اند، انتقام بگیرد.