گرگ بازی
بستن
پوستر فیلم  گرگ بازی

گرگ بازی

محصولایران
فیلم «گرگ‌بازی» داستان چند دوست قدیمی است که یک شب در خانه‌ موروثی یکی‌ شان جمع می‌شوند که با ورود مهمانان تازه وارد به جمع، ماجراهای عجیبی رخ می‌دهد.