پوستر فیلم  بند باز

بند باز

محصولآمریکا
فیلم «بند باز» داستان مرد بند بازی است که می خواهد فاصله بین برج های تجارت جهانی را روی طناب راه برود. اما او برای رسیدن به این هدف باید با چالش های بسیاری رو به رو شود.
Robert Zemeckis
Alan Silvestri
Jeremiah O'Driscoll