پوستر فیلم  گنج در یک بطری

گنج در یک بطری

محصولژاپن
فیلم کوتاه «گنج در بطری» داستان چند موجود عجیب و بازیگوش است که به دنبال بیرون کشیدن یک تیله آبی از داخل یک بطری هستند اما این کار باعث می شود یکی از این موجودات در داخل بطری زندانی شود.
masaru matsuse