پوستر فیلم  ردیف شاه چراغ

ردیف شاه چراغ

محصولایران
فیلم «ردیف شاهچراغ» داستان زندگی یک خانواده روستایی است که دختر خانواده «زهرا»، از بدو تولد نابینا است و برای سالم بودن فرزند بعدی یعنی «رضا»، یک ردیف باغ انگورشان را نذر حرم شاهچراغ می کنند و هر ساله نذرشان را به جا می آورند. اما امسال، زمانی که برای ادای نذر، پدر و پسر عازم حرم می شوند، سانحه ای رخ می دهد.
کیومرث نوروزی
جمال قربانی
حاتم هاکان