پوستر فیلم  فرزندخوانده

فرزندخوانده

فیلم «فرزندخوانده» داستان کودکی سر راهی به نام «تئو» است که سر از یک یتیم خانه در می آورد. اکنون شورای سرپرستی خدمات اجتماعی به دنبال یافتن خانه ای امن هستند تا این کودک را به فرزندخواندگی قبول کنند.
Jeanne Herry
Jeanne Herry
Pascal Sangla