پوستر فیلم  پنجه در خاک

پنجه در خاک

محصولایران
فیلم «پنجه در خاک» داستان سربازان عراقی است که درصدد آن هستند تا بتوانند مردان یک روستای مرزی را به جبهه ببرند، اما آن‌ ها ریشه خود را ایرانی می‌ دانند. به همین دلیل شبانه تصمیم به فراری دادن جوان‌ ها می‌ گیرند. نقشه فرار آن ها لو رفته و عراقی‌ ها دستور دستگیری همه مردان جوان روستا را می‌ دهند.