داش آکل
بستن
پوستر فیلم  داش آکل

داش آکل

محصولایران
فیلم «داش آکل» برگرفته از قصه ی صادق هدایت رابطه ی عاشقانه ای را روایت می کند که لوطیان و قداره کشان آواز عشق «مرجان» را هنوز بعد از سال ها روایت می کنند.
محمد عرب
محمد عرب
بهزاد عبدی