پوستر فیلم  بیگانه غارتگر

بیگانه غارتگر

محصولآمریکا
فیلم «بیگانه غارتگر» در مورد شی عجیبی است که از آسمان سقوط کرده است و یک تیم حرفه ای تصمیم می گیرند آن را مورد بررسی قرار دهند اما یکی پس از دیگری، توسط موجودات درون آن شی محاصره می شوند.
فیلم‌های پیشنهادی
Jared Cohn
David Michael Latt
Bill Hanstock
Rob Pallatina