پوستر فیلم  دیدار

دیدار

محصولایران
فیلم «دیدار» دوربین «ژانت پطروسی» ، دختر دانشجوی عکاسی، هنگام عکس گرفتن از گل ها و گل فروشی ها در بازار به سرقت می رود، «امیر» جوانی که به همراه پدرش باغ گل دارند و گل هایشان را در‌ آن بازار می فروشند دزد را تعقیب می کند و دوربین «ژانت» را پس می گیرد.