پشت دیوار سکوت
بستن
پوستر فیلم  پشت دیوار سکوت

پشت دیوار سکوت

محصولایران
فیلم «پشت دیوار سکوت» ستاره مددکاری اجتماعی است که تیغ جراحی را برداشته و چهره بزک کرده جامعه را کنار میزند. او در پی این است که بر سایه سنگین سکوت نور بتاباند و حقایقی را آشکار سازد و در این مسیر اتفاقاتی برای او و اطرافیانش رخ می دهد.