پوستر فیلم  مجسمه

مجسمه

محصولایران
فیلم «مجسمه» سه دوره از زندگی مردی به نام «بهرام شیرازی» را به تصویر می کشد. داستان از لحظه‌ ایی شروع می‌ شود که روزی «بهرام» وقتی از خواب بیدار می‌ شود می‌ بیند که دست راستش دیگر به فرمان او نیست و می‌ خواهد برای خودش مستقل عمل کند.