پوستر فیلم  روزگاری عشق و خیانت

روزگاری عشق و خیانت

محصولایران
فیلم «روزگاری عشق و خیانت» اتفاقی غیرمنتظره «پروانه» و دخترش «آینه» را غافلگیر می‌کند. این اتفاق گویا ریشه در گذشته‌ «پروانه» دارد، گذشته‌ ای که سال‌ ها است از مواجهه با آن هراس داشته است.
داوود بیدل
روح الله شمقدری
داوود بیدل
حسن ایوبی