پوستر فیلم  نقطه آغاز

نقطه آغاز

محصولایران
فیلم «نقطه آغاز» داستان جوانی به نام «مجید» مهندس طراحی صنعتی است که بنا بر وصیت پدرش که استاد منبت کاری بوده، مامور می شود تا بر خلاف میلش کارگاه منبت کاری پدر را سرپا نگه دارد. اما افرادی با خصومتشان در این راه دست اندازی می کنند و «مجید» برای عمل به وصیت دچار مشکلاتی می شود.