پوستر فیلم  خون و افتخار

خون و افتخار

فیلم «خون و افتخار» داستان عده ای اسیر جنگی در اردوگاه کار اجباری است که به وسیله بازی راگبی با یکدیگر متحد شده و حالا نقشه هایی برای شورش در اردوگاه دارند.
Sean Else
Schalk Willem Burger
Sean Else
Quinn Lubbe
Quinn Lubbe