پوستر فیلم  بخش تحقیقات

بخش تحقیقات

سریال «بخش تحقیقات» داستان بخش تحقیق واحد ویژه ژاندارمری «بوردو» است. اعضای تیم تحقیقات پرونده های پیچیده را بررسی و همه توانشان را روی پرونده های آدم ربایی، ناپدید شدن ها و جنایات شرورانه متمرکز می کنند. در جستجوی شاهدان، تیم مجاز است تحقیقات خود را در خارج از مرزهای فرانسه نیز گسترش دهد. هر قسمت از این سریال به یک پرونده می پردازد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر