پوستر فیلم  اجبار

اجبار

محصولآمریکا
فیلم «اجبار» داستان دو دانشجوی حقوق است که در خانواده‌ های بسیار ثروتمندی زندگی می‌ کنند. آن ها وارد ماجرایی می‌ شوند که به جرم قتل، تحت محاکمه قرار می‌ گیرند.
فیلم‌های پیشنهادی
Richard Fleischer
Richard D. Zanuck
Richard Murphy
Lionel Newman
William Reynolds